Με μια συντονισμένη προσπάθεια που ηγήθηκε από το DEFOIN, το εταιρικό σχήμα του έργου YERAME εκπόνησε ενδελεχώς έναν οδηγό με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας στη νεολαία, ειδικότερα σε αγροτικά περιβάλλοντα. Το πλαίσιο EntreComp, αναπτυγμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής της πρωτοβουλίας, προσφέροντας ένα δομημένο πλαίσιο για τις επιχειρηματικές δεξιότητες. Το πλαίσιο αυτό καθορίζει 3 τομείς ικανοτήτων, 15 δεξιότητες, ένα μοντέλο προόδου 8 επιπέδων και μια εκτεταμένη λίστα 442 εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Αυτός ο οδηγός είναι προορισμένος να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της γνώσης και της χρήσης του πλαισίου EntreComp όχι μόνον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε τρίτες χώρες, ιδίως στις μεσογειακές περιοχές. 

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη στοχευμένων δραστηριοτήτων σχεδιασμένων να προωθήσουν κάθε μία από τις δεξιότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο EntreComp. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι δραστηριότητες σχεδιάζονται για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της νεολαίας αγροτικών περιοχών, ευθυγραμμισμένες με τον Στόχο Επιχειρηματικότητας Νεολαίας 6. Το έργο στοχεύει όχι μόνον στη διάδοση του πλαισίου EntreComp σε μεσογειακές χώρες, αλλά και στη χρήση αυτού του θεωρητικού εργαλείου σε πρακτικό επίπεδο. 

Ένας από τους κύριους στόχους αυτής της πρωτοβουλίας, είναι η προώθηση της ευρείας υλοποίησης του πλαισίου EntreComp σε οργανισμούς νεολαίας τόσο στην ΕΕ όσο και σε μη-ΕΕ χώρες. Ο οδηγός, είναι ένα καθοριστικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου παρέχοντας συγκεκριμένα εργαλεία και πόρους προσαρμοσμένα στις ανάγκες των νέων. Επιπλέον, στοχεύει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των οργανισμών για την υποστήριξη των πρωτοβουλιών επιχειρηματικότητας των νέων, εξοπλίζοντας τους εργαζόμενους νεολαίας, τους συμβούλους και τους επαγγελματίες με τις απαραίτητες γνώσεις και πόρους. Ο τελικός στόχος είναι η δημιουργία ενός υλικού, που θα προάγει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών κατά τη διάρκεια του EntreTot και της Εθνικής Πιλοτικής Κατάρτισης. Επιπλέον, ο οδηγός θεωρείται ως ένα διαρκές εκπαιδευτικό υλικό, χρησιμεύοντας ως βάση για το Πρόγραμμα EntreTOT (Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στο Πλαίσιο EntreComp) για τουλάχιστον 12 εργαζόμενους νεολαίας και συμβούλους επαγγελματιών.  

Σε σχέση με τους στόχους της πρωτοβουλίας, η δυναμική του EntreComp framework αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των οργανώσεων που εργάζονται με νέους, στη διαμόρφωση δικτύων και στη διεθνή συνεργασία, προσφέροντας έναν οδηγό στο πλαίσιο EntreComp που προσαρμόζεται στις ανάγκες της νεολαίας αγροτικών περιοχών. Επιπλέον, στηρίζει την ανάπτυξη της νεολαίας στις χώρες εταίρους, μέσα απο την κοινοποίηση του πλαισίου EntreComp και άλλων εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθοδολογιών για τη νεολαία.